Jalostusohjesääntö

JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ 1.5.2023 ALKAEN (hyväksytty vuosikokouksessa 8.4.2023)

Polyneuropatia ja Muut rekisteröinnin ehdot kohta päivitetty 12.2.2024.

Ohjeet on tarkoitettu yhdistyksen jäsenten noudatettaviksi.

JALOSTUKSEN YLEISET PERIAATTEET

Jalostukseen pyritään käyttämään mahdollisimman korkealuokkaista jalostusmateriaalia. Paritusyhdistelmää suunniteltaessa on otettava huomioon yksilöiden luonteenpiirteet, ulkomuodolliset asiat, sekä perinnölliset sairaudet ja viat.  Jalostusarvoa määriteltäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen vanhempien, sukulaisten ja erityisesti sen jälkeläisten laatuun. Jalostuspohjaa pyritään laajentamaan, ottaen huomioon rotuominaisuuksien säilyminen.  

Yleisesti ottaen ei tulisi yhdistää saman vian omaavia koiria. Esimerkiksi:
- koira, jolla on hammaspuutos (poissulkien M3) tulisi aina parittaa koiran kanssa, jolla täysi hampaisto
- ED- asteen 1 koira tulisi parittaa ED-aste 0 koiran kanssa
- PPM Iris-Iris koira tulee parittaa tervesilmäisen koiran kanssa jne.

Koiria, joiden lähisuvussa esiintyy sydän- tai syöpäsairauksia tai joiden suvuissa esiintyy runsaasti sydän- tai syöpäsairauksia ei saa yhdistää keskenään.

Jalostuksessa käytetään ainoastaan terveitä koiria, jotka pystyvät elämään lajityypillistä elämää ilman jatkuvaa lääkitystä tai rakennevikoja korjaavia kirurgisia toimenpiteitä.

Näiden työohjeiden yleisperiaatteet ovat vähimmäisvaatimuksineen jalostustoiminnan runkona ja ohjearvoina, kuitenkin niin, että kukin tapaus käsitellään yksilöllisenä. Säännöistä voidaan joustaa ja jalostustoimikunta voi myöntää yhdistelmälle luvan poiketa jalostusohjesäännön vähimmäisvaatimuksista.

Jalostustoimikunnan periaate on olla työssään puolueeton ja noudattaa Suomen Kennelliiton ja Suomen Leonberginkoirat ry:n yleisiä toimintaperiaatteita. Jalostustoimikunta vastaa sille esitettyihin jalostustiedusteluihin kirjallisesti, jolloin selvitetään tehdyt ratkaisut perusteluineen. Jalostustoimikunnan on kokoonnuttava riittävän usein käsittelemään saapuneita jalostustiedusteluita, jotka on toimitettava jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin, mieluiten kolme kuukautta ennen suunniteltua astutusajankohtaa.

Jalostusta koskevat määräykset jakaantuvat:
- pentueen rekisteröintiä rajoittaviin sääntöihin
- jalostukseen käytettävien koirien vähimmäisvaatimuksiin eli pentuvälitykseen hyväksyttävien pentueiden kriteereihin.

Jalostusyksilön omistajan tulisi olla Suomen Kennelliiton ja Suomen Leonberginkoirat ry:n jäsen ja noudattaa koiranomistajan perusohjetta. Kasvattajan tulisi olla allekirjoittanut kasvattajasitoumus.

JALOSTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

I PENTUEEN REKISTERÖINNIN EHDOT PEVISA

Pentueen rekisteröinnin ehtona on, että pentueen vanhemmista on ennen astutusta annettu virallinen lonkkakuvauslausunto

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A tai B kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.  Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.

kyynärkuvauslausunto
Rekisteröinnin raja-arvo on 2. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.

silmätarkastuslausunto
Posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Urokselle rekisteröidään sen elinaikana korkeintaan 40 pentua, kuitenkin siten, että uroksen viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

MUUT REKISTERÖINNIN EHDOT

Koirarekisteriohje 6.2.2 Ulkomainen uros tai jalostuslainaan tuotu ulkomainen narttu
Ulkomaiselle koiralle voidaan anoa tapauskohtaista poikkeuslupaa yksittäisen pentueen rekisteröintiin. Ulkomaiselle urokselle ja jalostuslainaan tuodulle ulkomaiselle nartulle voidaan rotujärjestön aloitteesta myöntää poikkeuslupa PEVISA-ehdoista. Poikkeuslupa koskee uroksilla kahden pentueen ja nartulla yhden pentueen rekisteröintiä, joiden jälkeen koirien tulee täyttää rodun PEVISA-ehdot.

Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-ehtojen raja-arvojen vastainen, eikä koiralla saa olla virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonointa tulosta (kyynärniveldysplasia, lonkkaniveldysplasia, polvilumpioluksaatio, spondyloosi).

Rodulla on voimassa PEVISA-ohjelmassa erityisehto ns. pysyvä poikkeuslupa ulkomaisen uroksen ja jalostuslainaan tuodun ulkomaisen nartun käytölle, joka antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista koiraa, vaikka se ei täyttäisi tiettyjä rodulle määriteltyjä PEVISA-ehtoja. Tämä poikkeuslupa koskee uroksilla kahden pentueen ja nartulla yhden pentueen rekisteröintiä. Kiintiöön lasketaan Suomessa rekisteröidyt pentueet, mutta ei mahdollisia tuontijälkeläisiä.

Muilta osin katso Suomen Kennelliiton Koirarekisteriohje 2023.

II JALOSTUKSEEN KÄYTETTÄVIEN KOIRIEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Ikä
Nartun alaikäraja on 24 kuukautta astutushetkellä.
Uroksen alaikäraja on 20 kuukautta astutushetkellä.

Näyttelytulos
Jalostukseen käytettävän leonberginkoiran on saatava virallisessa näyttelyssä laatuarvostelussa vähintään kaksi EH-tulosta nuorten luokassa tai yksi EH-tulos avoimessa luokassa.

Jalostukseen käytettävälle Suomessa rekisteröidylle leonberginkoiralle hyväksytään vain Suomessa saavutetut näyttelytulokset.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö (HD)
Jalostukseen hyväksytään koira, jonka HD-aste on A tai B ja siinä tapauksessa myös C, että yhdistelmän toisen osapuolen HD-aste on A tai B. Vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.

Kyynärnivelen kasvuhäiriö (ED)
Jalostukseen hyväksytään koira, jonka ED-aste on 0 tai 1.

Perinnölliset silmäsairaudet
Jalostukseen käytettävälle koiralle tulee suorittaa silmätarkastus. Silmätarkastus tehdään kaksi kertaa koiran elinaikana n. 2- ja 4-vuotiaana. Ensimmäinen tarkastus tehdään koiran ollessa vähintään 18 kuukautta vanha. Tämä tarkastus on voimassa kaksi vuotta ja mikäli koira jatkaa jalostusuraansa on koiran silmät tarkistettava toisen kerran. Kun koiralle on suoritettu edellä mainitut tarkastukset, tämän jälkeen silmäpeilausta ei tarvitse enää suorittaa. Mikäli koiran ensimmäinen silmätarkastus tehdään koiran ollessa 4-vuotias tai sitä vanhempi, ei sitä tarvitse enää uusia.

Posterior polaarista kataraktaa tai silmänpainetautia (glaukooma) sairastavia koiria ei saa käyttää jalostukseen.

Jos koiralla esiintyy muita kaihimuotoja, tulee jalostusyhdistelmän toisen osapuolen olla tervesilmäinen.

Lieviä Entropion / trichiasis sekä ektropion / makroblepharon -diagnoosin saaneita koiria voi käyttää jalostukseen, mutta parituskumppaniksi on valittava em. vaivan suhteen terve yksilö. Vakavia tapauksia ei saa käyttää jalostukseen lainkaan.

Silmäluomistaan leikattuja koiria ei saa käyttää jalostukseen.

Polyneuropatia LPN1, LPN2 ja LPPN3
Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla LPN1- , LPN2-, LPPN3-geenitestitulos ennen astutusta ja se tulee olla julkaistuna Worldwide Independent Leonberger Database –sivustolla.

Vaihtoehtoisesti, koira katsotaan LPN1-, LPN2- ja LPPN3 vapaaksi N/N, jos koiran vanhemmat tai isovanhemmat ovat geenitestin mukaan LPN1-, LPN2- ja LPPN3 vapaita N/N. (Isovanhempien ja/tai vanhempien tulokset julkaistu Worldwide Independent Leonberger Database –sivustolla http://www.leonberger-database.com/).

HUOM! Mikäli isovanhemmalla tai koiran vanhemmalla on tulos D/N LPN1- tai LPPN3-testissä on koiralle hankittava oma DNA-tulos ennen mahdollista jalostuskäyttöä.

LPN1 kantajan D/N saa yhdistää LPN1 ei kantajaan N/N. LPN1 kantajaa D/N ei saa yhdistää toiseen LPN1 kantajaan D/N. Sairasta koiraa D/D ei saa käyttää jalostukseen. LPN2 kantajaa D/N tai sairasta D/D ei saa käyttää jalostukseen.

LPPN3 kantajan D/N saa yhdistää LPPN3 ei kantajaan N/N. LPPN3 kantajaa D/N ei saa yhdistää toiseen LPPN3 kantajaan D/N. Sairasta koiraa D/D ei saa käyttää jalostukseen.

LEMP
Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla LEMP-geenitestitulos ennen astutusta ja se tulee olla julkaistuna Worldwide Independent Leonberger Database –sivustolla.

Vaihtoehtoisesti, koira katsotaan LEMP- vapaaksi N/N, jos koiran vanhemmat tai isovanhemmat ovat geenitestin mukaan LEMP- vapaita N/N. (Isovanhempien ja/tai vanhempien tulokset on julkaistu Worldwide Independent Leonberger Database –sivustolla).

HUOM! Mikäli isovanhemmalla tai koiran vanhemmalla on tulos D/N LEMP-testissä on koiralle hankittava oma DNA-tulos ennen mahdollista jalostuskäyttöä.

LEMP- kantajan D/N saa yhdistää LEMP ei kantajaan N/N. LEMP- kantajaa D/N ei saa yhdistää toiseen LEMP- kantajaan D/N. Sairasta koiraa D/D ei saa käyttää jalostukseen.

Jalostuksessa tulee välttää yhdistämästä koiria, joiden lähisuvussa esiintyy tunnistamattomia polyneuropatian eri muotoja.

Purentaviat
Ala- tai yläpurentaista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, joka sairastaa:
- Epilepsiaa
- Kurkunpäähalvausta
- Polyneuropatian tunnistamattomia muotoja
- Vakavaa autoimmunisairautta
- Syöpää
- Vakavaaa spondyloosia
- Dilatoivaa kardiomyopatiaa.

POIKKEUSLUVAT

Poikkeusluvat tulee aina anoa ennen astutusta.

I POIKKEUSLUPA JALOSTUSOHJESÄÄNNÖN VÄHIMMÄISVAATIMUKSISTA VOIDAAN MYÖNTÄÄ SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:

Virallisen näyttelyn laatuarvostelu/ yhdistelmän toiselta osapuolelta puuttuu vaadittava näyttelytulos

Poikkeuslupa voidaan myöntää yhdistelmälle, jonka toiselta vanhemmalta puuttuu virallisessa laatuarvostelussa saadut kaksi EH-tulosta nuorten luokassa tai yksi EH-tulos avoimessa luokassa. Koiralla tulee olla rodun ulkomuototuomarin kirjallinen laatuarvostelu, jos virallinen näyttelytulos puuttuu.

Uroksella tulee olla eläinlääkärin allekirjoittama todistus molempien kivesten laskeutumisesta, mikäli sillä ei ole virallista näyttelytulosta.

Yhdistelmän toisella osapuolella tulee olla jalostusohjesäännön mukainen näyttelytulos.

II ROTUYHDISTYS VOI PUOLTAA REKISTERÖINNIN POIKKEUSLUPA-ANOMUSTA SEURAAVASSA TAPAUKSESSA:

Mikäli uroksen jälkeläisten HC-, ED- ja HD-tutkimusprosentti ja -tutkimustulokset ovat rodun keskitasoa tai paremmat, rotuyhdistys puoltaa poikkeuslupa-anomusta jälkeläismäärän ylittämiseksi ja esittää, että poikkeusluvan perusteella syntynyt pentue rekisteröidään normaalilla rekisteröintimaksulla. Pentueen rekisteröinti-ilmoitukseen tulee liittää rotuyhdistyksen puoltava lausunto.

Pentueen rekisteröinnin poikkeuslupa-anomus osoitetaan Kennelliiton Jalostustieteelliselle toimikunnalle, joka päättää rekisteröinnistä.

ROTUYHDISTYKSEN ASEMA JALOSTUSTYÖSSÄ

Rotuyhdistyksen jalostustoimikunta on yhdistyksen vuosikokouksen valitsema ja toimii neuvoa antavana elimenä. Se on kaikkien jäsenten käytettävissä. Jalostustoimikunta kerää tietoja ja välittää tietoja koirista jalostusta silmällä pitäen. Jalostustoimikunta tiedottaa sairauksista ja kannan tilasta saatavan tiedon puitteissa. Jalostustoimikunta suorittaa kyselyitä, pentuekatselmuksia ja jalostustarkastuksia. Jalostustoimikunta julkaisee internetissä jalostusuroslistan, jalostuksen tavoiteohjelman liitteineen sekä jalostusohjesäännön.

Jäsenlehdessä tai vuosikirjassa tai yhdistyksen verkkosivuilla julkaistaan kaikki näyttelyarvostelut, koe-, luonnetesti- ja BH-tulokset, tutkimustulokset perinnöllisten sairauksien varalta ja rekisteröidyt pentueet sukusiitoskertoimineen sekä rekisteröidyt tuontikoirat. Jalostustoimikunta auttaa tarvittaessa jalostusyhdistelmän valinnassa. Rotuyhdistys suorittaa myös pentuvälitystä. Välitettäväksi hyväksytään ne jäsenten kasvattamat rekisteröitävät pentueet, joiden vanhemmat täyttävät jalostukseen käytettävän koiran vähimmäisvaatimukset tai jalostusyhdistelmä on jalostustoimikunnan hyväksymä. Rotuyhdistys valvoo myös, että jalostustyö tapahtuu jalostuksen tavoiteohjelmaa ja jalostusohjesääntöä noudattaen.