PEVISA-ohjelma leonberginkoiralle

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt leonberginkoiralle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

HD – Lonkkaniveldysplasia

  • Minimi kuvausikä 18 kuukautta
  • Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A tai B kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.

ED – Kyynärniveldysplasia

  • Minimi kuvausikä 18 kk
  • Rekisteröinnin raja-arvo 2

Perinnöllinen harmaakaihi HC

  • Silmätutkimuspakko
  • Posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Populaatiogeneettisin perustein rekisteröintirajoitus uroksen Suomessa syntyville jälkeläisille

  • Uroksen jälkeläisten rekisteröinnin raja-arvo on 40 pentua, kuitenkin siten, että uroksen viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
  • Mikäli näiden uroksen jälkeläisten HC-, ED- ja HD- tutkimusprosentti ja tutkimustulokset ovat rodun keskitasoa tai paremmat, tulee rotuyhdistys puoltamaan poikkeuslupa-anomusta tapauksissa, joissa edellä mainittu jälkeläiskiintiö on täyttynyt, ja esittämään, että poikkeusluvan perusteella syntynyt pentue rekisteröidään normaalilla rekisteröintimaksulla. Pentueen rekisteröinti-ilmoitukseen tulee liittää rotuyhdistyksen puoltava lausunto.

    Ulkomaisten urosten kohdalla noudatetaan koirarekisterikohdan 9 mukaista toistaiseksi voimassa olevaa poikkeuslupakäytäntöä. Ulkomaisen uroksen astumisesta tai tuontispermalla tapahtuneesta keinosiemennyksestä syntyneen pentueen rekisteröinnin kohdalla ei ulkomaiselta isältä vaadita PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia.

Ohjelma on voimassa 1.1.2023 - 31.12.2027.

Tutkimustulosten tulee olla voimassa astutushetkellä.